WZOROWE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

 

Absolwenci  Przedszkola Promyczek to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, bardzo dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Przedszkole Promyczek realizując zadania związane z edukacją dzieci zmierza do przygotowania, każdego przedszkolaka do pełnienia nowej roli – roli ucznia. Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny, wysoką jakością świadczonych usług, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, Nasze przedszkole opracowało sylwetkę absolwenta, czyli jakie umiejętności, wiadomości, cechy posiada dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PROMYCZKOWEGO PRZEDSZKOLA:

 

Edukacja emocjonalna i społeczna, dziecko potrafi:

 • W sposób racjonalny i adekwatny do wieku radzi sobie w sytuacjach nowych i trudnych, w tym także łagodnie znosi niepowodzenia i porażki.
 • Otwarcie informuje o swoich potrzebach.
 • Rozpoznaje i nazywa uczucia, wyraża je w formie werbalnej i niewerbalnej.
 • Świadomie podejmuje działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie.
 • Jest świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.
 • Świadomie przestrzega obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie, próbuje przewidzieć skutki swojego zachowania.
 • Używa form grzecznościowych.
 • Samodzielnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami.
 • Współdziała w grupie rówieśniczej.
 • Chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze.

Edukacja zdrowotna, dziecko potrafi:

 • Wykazuje się aktywnością i sprawnością ruchową.
 • Ma wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Ma świadomość i odpowiedzialność za swój stan zdrowia.
 • Dba o higienę osobistą i swoje otoczenie.
 • Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transport miejskiego.
 • Dostrzega i szanuje wartości uznawane społecznie: prawda, dobro, piękno.
 • Kulturalnie zachowuje się na uroczystościach – koncercie, festynie, w teatrze, w kinie.

Edukacja polonistyczna i językowa, dziecko potrafi:

 • Posiada bogaty zasób słownictwa.
 • Przekazuje swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny.Poprawnie i komunikatywnie wypowiada się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyraża życzenia, pytania, własne sądy i oceny.Posiada zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów twórczych.
 • Prawidłowo posługuje się narzędziami pisarskimi i plastycznymi.
 • Kreśli w miarę płynne i ciągłe ruchy na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Odwzorowuje i odtwarza kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu.
 • Właściwie określa kierunki oraz miejsce na kartce papieru.
 • Właściwie organizuje pole spostrzeżeniowe, tak aby rozpoznać i zapamiętać to, co przedstawia obrazek.
 • Posiada odpowiednią sprawność ręki ( motoryka mała i duża), oraz koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, czytania i pisania.
 • Wypowiada się zdaniami, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Poprawnie odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń i symboli.
 • Odczuwa potrzebę czytania i poszukiwania źródeł wiedzy.

Edukacja matematyczna, dziecko potrafi:

 • Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.
 • Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych.
 • Ustala równoliczność dwóch zbiorów.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby.
 • Wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia.
 • Klasyfikuje przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech.
 • Określa i porównuje cechy jakościowe i ilościowe, formułuje wnioski.
 • Dostrzega regularności czasowe, jakościowe i ilościowe i tworzy własne.
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Ponadto nasz Absolwent:

 • Zna nazwę swojego miasta, zabytki i ich historię, legendy, symbole miasta, regionu i kraju.
 • Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 • Posiada wiedzę z zakresu kultury, sztuki tradycji ludowej swojego regionu i kraju.
 • Rozpoznaje i nazywa ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne różnorodnych środowisk.
 • Dostrzega i rozumie współzależności – równowaga biologiczna.
 • Samodzielnie obserwuje, bada i eksperymentuje w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej – jasno precyzuje swoje doświadczenia.
 • Zna zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody.
 • Świadomie podejmuje działania na rzecz środowiska i jego ochrony.
 • Czuje się cząstką przyrody.
 • Jest zainteresowany nauką i książkami.
 • Ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym.
 • Jest otwarty na świat i ludzi oraz na potrzeby innych.
 • Lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórczych.
 • Jest wrażliwy estetycznie.
 • Szanuje przyrodę, dostrzega jej piękno.
 • Akceptuje zdrowy styl życia.
 • Wie co jest dobre a co jest złe.
 • Jest samodzielny, w tym samoobsługowo i potrafi po sobie posprzątać.
 • Ma pozytywny obraz samego siebie.
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 • Przestrzega  podstawowych wartości, które uzyskał od Rodziców, Dziadków, Rodziny i Nauczycieli.
 • Okazuje szacunek i pomoc  innym ludziom, jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Chce się dalej uczyć, rozwijać i jest sprawny fizycznie.
Copyright 2022 © Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej przedszkola Wesoły Promyczek
Akceptuję