Cele i zadania Fundacji.

 1. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich.
 2. Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
 3. Wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie
 4. Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka
 5. Wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej)
 6. Tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci, we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacjami pozarządowymi
 7. Promowania i wspierania działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci
 8. Edukacja rodziców w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem
 9. Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży w obszarach nauki, muzyki, kultury i sztuki
 10. Wspomaganie rozwoju szkolnictwa niepaństwowego
 11. Promocja aktywnego stylu życia poprzez sporty ruchowe, turystykę i kulturę dzieci, młodzieży i dorosłych
 12. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Copyright 2022 © Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej przedszkola Wesoły Promyczek
Akceptuję